atividadesIFSC: 6/24 - 6/30
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/24 - 6/30 ALT_PAGE_NEXT
2019   Mon, Jun 24 Tue, Jun 25 Wed, Jun 26 Thu, Jun 27 Fri, Jun 28 Sat, Jun 29 Sun, Jun 30
                 
8:00 AM                
 
8:25 AM
Organização do Ensino
11:30 AM
8:25 AM
Aula ETP2210311
11:30 AM
         
           
           
9:00 AM            
           
           
           
10:00 AM            
           
           
           
11:00 AM            
           
 
11:30 AM
Reforço
 
11:30 AM
Reforço
       
           
12:00 PM            
           
               
               
1:00 PM                
               
     
1:30 PM
Aula GMTEspV
4:30 PM
1:30 PM
Organização do Ensino
     
           
2:00 PM            
           
     
2:30 PM
Atendimento
2:30 PM
Organização do Ensino
5:50 PM
   
         
3:00 PM          
         
     
3:30 PM
Reunião de Área
5:30 PM
   
         
4:00 PM          
         
     
4:30 PM
Organização do Ensino
5:50 PM
   
         
5:00 PM          
         
     
5:30 PM
Organização do Ensino
   
         
6:00 PM                
               
 
6:30 PM
Aula - CALEspN
8:30 PM
6:30 PM
Organização do Ensino
10:30 PM
6:30 PM
Aula - CALEspN
8:30 PM
6:30 PM
Aula - CALEspN
8:30 PM
6:30 PM
Aula - ETP2220231
   
     
7:00 PM      
     
 
7:30 PM
Atendimento
   
     
8:00 PM      
     
 
8:30 PM
Aula - ALG2080231
10:30 PM
8:30 PM
Organização do Ensino
10:30 PM
8:30 PM
Aula - ETP2220231
10:30 PM
8:30 PM
Organização do Ensino
   
     
9:00 PM      
     
 
9:30 PM
Aula - ALG2080231
   
     
10:00 PM      
     
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia